การบริหารงบประมาณรายจ่าย

http://e-budget.jobobec.in.th/logout.php
คลิกเข้าสู่ระบบ

การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ พ.ศ.2555-2556 (งบแปรญัตติ)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1


Comments