โครงสร้างงานงบประมาณ

การบริหารงานโรงเรียนเมืองเลย

ปีการศึกษา  2558

การบริหารงบประมาณ โรงเรียนเมืองเลย

 ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงบประมาณ

 

แบ่งโครงสร้างการบริหารงบประมาณ  ดังนี้

1.  นายทองสืบ  วิลัยศร        รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ         

                                           6หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

2.  นางลัดดา  ศรไชย            6หัวหน้างานการจัดทำแผนงบประมาณและคำขอตั้งงบประมาณ

                                           6หัวหน้างานการจัดทำแผนปฏิบัติการ การใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

                                      จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                                           6หัวหน้างานการอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

                                           6หัวหน้างานการขอโอนและการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

                                           6หัวหน้างานการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

                                           6หัวหน้างานการตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ

                                           6หัวหน้างานการตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ

3.  นายรังษี  สวนสุวรรณ       6หัวหน้างานการระดมทรัพยากรและลงทุนเพื่อการศึกษา

4.  นายณฐกร  ผิวพันธมิตร    6หัวหน้างานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกองทุนการการศึกษา

5.  นายรังษี  สวนสุวรรณ       6หัวหน้างานการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา

                                           6หัวหน้างานการวางแผนพัสดุ

                                           6หัวหน้างานการกำหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะของครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง
                                      ที่ใช้เงินงบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการ

                                      คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วแต่กรณี

6.  นายณฐกร  ผิวพันธมิตร    6การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทำและจัดหาวัสดุ

7.  นางภรณี  สุภาพรหม        6หัวหน้างานการจัดหาพัสดุ

                                          6หัวหน้างานการควบคุมดูแลบำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ

8.  นายรังษี    สวนสุวรรณ     6หัวหน้างานการจัดหาผลประโยชน์สินทรัพย์

9.  นางนงค์นุช  สุนทราวิรัตน์ 6หัวหน้างานการเบิกจ่ายเงินจากคลัง

                                           6หัวหน้างานการรับเงินและเก็บรักษาเงินและการจ่ายเงิน

10. นางวิษา  สำราญใจ         6หัวหน้างานการนำเงินส่งคลัง

11. นางบัวผัน  คำน้อย          6หัวหน้างานจัดทำบัญชีการเงิน

                                           6หัวหน้างานการจัดทำรายงานทางการเงินและงบเงิน

                                          6หัวหน้างานการจัดทำหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชีทะเบียนและรายงาน

Comments