โครงสร้างงานบุคคล

การบริหารงานโรงเรียนเมืองเลย

ปีการศึกษา  2558

การบริหารงานบุคคล โรงเรียนเมืองเลย

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคล

 

แบ่งโครงสร้างการบริหารงานบุคคล  ดังนี้

1.  นายปัญญา  นนทโคตร                          รองผู้อำนวยการฝ่ายงานบริหารงานบุคคล

2.  นางสาวประภาวรรณ  โกมาสถิตย์             6หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

3.  นางสาวประภาวรรณ  โกมาสถิตย์             6หัวหน้างาน งานการลาทุกประเภทของบุคลากร
                                                            งานส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ

                                                            การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและ

                                                            บุคลากรทางการศึกษา 

4.  นางสาวประภาวรรณ  โกมาสถิตย์             6หัวหน้างานการริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  

                                                            ครูและบุคลากรทางการศึกษา งานการพัฒนาข้าราชการครูและ

                                                            บุคลากรทางการศึกษา

5.  นางรัตนา  อาจแก้ว                              6หัวหน้างานการจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ  

6.  นางดวงสุดา  รุ่งเรือง                             6หัวหน้างานการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง งานการประเมินผล

                                                           การปฏิบัติงาน  การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ

                                                           งานการจัดทำบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอ

                                                           ขอพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์

7.  นางมาริสา  คำซองเมือง                        6หัวหน้างานการวางแผนอัตรากำลัง การจัดสรรอัตรากำลัง

                                                           ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น

                                                           การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา งานการดำเนินการ

                                                           เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน งานการดำเนินการทางวินัยและ

                                                           การลงโทษ การสั่งพักราชการและสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

                                                           การรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ  การอุทธรณ์และ

                                                           การร้องทุกข์ การออกจากราชการ งานส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะ

                                                           ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา งานกบข.

Comments