บันทึกข้อมูลสารสนเทศ

ระเบียบโรงเรียนเมืองเลย 
ว่าด้วยการจัดทำเอกสารบันทึกข้อมูลสารสนเทศของนักเรียน 
.. 2549

 

     เพื่อให้การดำเนินจัดทำเอกสารบันทึกข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  ประกอบกับคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ  ที่  วก.  1199/2544  เรื่องให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  ในสถานศึกษา  ปีการศึกษา  2549  เป็นต้นไป   จึงวางระเบียบไว้ดังนี้

     ข้อ  1.  ระเบียบนี้เรียกว่า  ระเบียบโรงเรียนเมืองเลย  ว่าด้วยการจัดทำเอกสารบันทึกข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน  .. 2549”

     ข้อ  2.  ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใช้เป็นต้นไป

     ข้อ  3.  บรรดาระเบียบข้อบังคับหรือคำสั่งอื่นใด  ซึ่งได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้  หรือซึ่งขัดแย้งกันกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

     ข้อ  4.  ในระเบียบนี้

            ผู้บริหาร  หมายความว่า  ครูใหญ่  อาจารย์ใหญ่  หรือผู้อำนวยการที่รับผิดชอบบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

            ครูประจำชั้น  หมายความว่า  ครูที่ได้แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่  ปฏิบัติงานธุรการประจำชั้น  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ตามที่ได้รับมอบหมาย

            นายทะเบียน  หมายความว่า  ครูที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียนโรงเรียนมีหน้าที่  จัดทำเก็บข้อมูลโรงเรียนและควบคุมการออกหลักฐาน

     ข้อ  5.  เมื่อผู้สำเร็จการศึกษาแต่ละช่วงชั้นหรือผู้เรียนแจ้งความจำนงขอย้ายไปเรียนที่อื่นให้ดำเนินการจัดทำเอกสารระเบียบแสดงผลการเรียน  เพื่อบันทึกผลการเรียนตามสาระการเรียนรู้กลุ่มวิชาและกิจกรรมต่างๆ  ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยระเบียบแสดงผลการเรียน  (ปพ.1)

     ข้อ  6.  เมื่อผู้เรียนสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ซึ่งเป็นการสำเร็จการศึกษาภาคบังคับ  9  ปีตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ดำเนินออกเอกสารแสดงวุฒิการศึกษา  (ปพ.2)  ให้แก่ผู้เรียนทุกคนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา  (ปพ.2)

     ข้อ  7.  เมื่อผู้เรียนสำเร็จการศึกษาตามข้อ  6  ให้รายงานผู้สำเร็จการศึกษาต่อเขตพื้นที่การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการตามแบบรายงาน  ผู้สำเร็จการศึกษา  (ปพ.3)  ที่

กระทรวงศึกษาธิการกำหนดภายใน  30  วัน  หลังจากผู้เรียนได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาโดยเอกสารดังกล่าวให้จัดทำ 3 ชุด เก็บไว้ 1 ชุด และรายงานเขตพื้นที่การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ 1  ชุด

     ข้อ  8.  การจัดทำเอกสารรายงานพัฒนาคุณลักษณะอันพึง  (ปพ.4)  จะออกให้นักเรียนทุกคนควบคู่กับระเบียบแสดงผลการเรียน  และต้องจัดทำฉบับจริงให้ผู้สำเร็จการศึกษาโดยสำเนาเอกสารเก็บรักษาไว้ตลอดไป  กรณีที่ผู้เรียนทำเอกสารหายมีความต้องการจะขอรับเอกสารใหม่โรงเรียนจะออกใบแทนให้ตามแบบรายงานการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์  (ปพ.4)  ท้ายระเบียบนี้

     ข้อ  9.  การจัดทำแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพนักเรียน  (ปพ.5)  ให้ครูผู้สอนหรือครูประจำชั้น  ครูที่ปรึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลผู้เรียนจากบุคลากรฝ่ายต่างๆ  ที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพนักเรียนทั้งเป็นรายกลุ่ม  รายบุคคล  อย่างครบถ้วนลงในบันทึก  (ปพ.5)  ท้ายระเบียบนี้และให้เก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานสำหรับตรวจสอบเป็นเวลาอย่างน้อย  3  ปี  ในกรณีที่ผู้เรียนย้ายสถานศึกษาระหว่างปีหรือระหว่างภาคให้คัดลอกเอกสารนี้เป็นข้อมูลแก่สถานศึกษาแห่งใหม่ต่อไป

การจัดทำรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล  (ปพ.6)

     ข้อ  10.  ให้ครูประจำชั้นจัดแบบรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล  (ปพ.6)  บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียนพัฒนาการด้านต่างๆ  และข้อมูลด้านอื่นๆ  ของผู้เรียนทั้งที่สถานศึกษาและที่บ้านโดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องตามแบบรายงานที่กำหนดให้เป็นปัจจุบัน

 

     ข้อ  11.  ให้ครูประจำชั้นส่งแบบรายงานให้ผู้ปกครองอย่างต่อเนื่องเมื่อมีการบันทึกข้อมูลใหม่อย่างน้อย

ภาคเรียนละ  1  ครั้ง

     ข้อ  12.  กรณีผู้เรียนย้ายสถานศึกษาให้ส่งรายงานนี้ไปพร้อมกับเอกสารอื่นเพื่อสถานศึกษาแห่งใหม่จะได้คัดลอกข้อมูลแล้วส่งมอบผู้เรียนเป็นผู้เก็บรักษาไว้

     ข้อ  13.  ให้เก็บรายงานนี้ไว้ให้ครบถ้วนตลอดเวลาการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี  โดยรวบรวมไว้กับระเบียบสะสมการจัดทำใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7)

     ข้อ  14.  ให้นายทะเบียนเป็นผู้จัดทำและควบคุมการออกใบรับรองแก่ผู้เรียนเป็นการเฉพาะกิจเพื่อรับรองสถานภาพทางการศึกษาของผู้เรียนเป็นการชั่วคราว  ทั้งกรณีผู้เรียนยังไม่สำเร็จการศึกษาและสำเร็จการศึกษาแล้วโดยใช้ใบรับรองที่สถานศึกษากำหนด

     ข้อ  15.  ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7)  ออกให้แก่ผู้เรียนเพื่อใช้แทนระเบียนแสดงผลการเรียนและแสดงคุณลักษณะอันพึงประสงค์หรือหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาในการสมัครสอบ สมัครงาน หรือศึกษาต่อ

     ข้อ  16.  ใบรับรองออกให้กับผู้เรียนได้ทุกชั้นและมีอายุการรับรอง 60 วันนับจากวันออกให้

     ข้อ  17.  ให้จัดทำระเบียนสะสม (ปพ.8)  เพื่อบันทึกเป็นเอกสารสำหรับบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาและผลงานด้านต่างๆ  ของผู้เรียนทั้งที่สถานศึกษาและที่บ้านเพื่อประโยชน์ในการแนะแนวผู้เรียนในทุกๆ  ด้าน

     ข้อ  18.  ให้ครูประจำชั้นบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาของผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้สถานศึกษาเก็บระเบียบสะสมไว้อย่างดีและให้ใช้ต่อเนื่องได้  12  ปี

     ข้อ  19.  เมื่อผู้เรียนย้ายสถานศึกษาหรือเปลี่ยนรูปแบบการศึกษาให้สถานศึกษาส่ง ปพ.9 ถึงสถานศึกษาแห่งใหม่

     ข้อ  20.  หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ  ทางสถานศึกษาสามรถปรับปรุงแก้ไขตามสภาพความเป็นจริงและปัจจุบัน

     ข้อ  21.  ให้ใช้ระเบียนสะสม (ปพ.8)  ตามแบบที่กำหนดท้ายระเบียบนี้

     ข้อ  22.  ให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้


 

Comments