โครงสร้างงานบริหารฯ

การบริหารงานโรงเรียนเมืองเลย

ปีการศึกษา  2558

การบริหารทั่วไป โรงเรียนเมืองเลย

 ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายการบริหารงานทั่วไป


แบ่งโครงสร้างการบริหารทั่วไป  ดังนี้

1.  นายอาทิตย์  ขูรีรัง                                 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

2.  นางกัลยาณี  โสกัณทัต                         6หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

3.  นายอนุศักดิ์   โสมพันธ์                         6หัวหน้าการพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ

                                                              6หัวหน้างานการรับนักเรียน

4.  นางถาวร   ฮดมาลี                               6หัวหน้างานประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา

5.  นายวิเนตร     แสนราช                         6หัวหน้างานการวางแผนการบริหารงานการศึกษา

                                                              6หัวหน้างานงานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน  

7.  นางกัลยาณี  โสกันทัต                         6หัวหน้างานการจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร      

8.  นางสุณีรัชย์  คณะศิริวงค์                      6หัวหน้าการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน      

                                                               6หัวหน้างานการประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น

9.  นางลัดดา  ศรไชย                                6หัวหน้างานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา      

                                                               6หัวหน้างานการจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน

10. นางกัลยาณี  โสกัณทัต                        6หัวหน้างานการดำเนินงานธุรการ 

11. นายณฐกร  ผิวพันธมิตร                       6หัวหน้างานการดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 

12. นายพงษ์ศักดิ์  พิมพ์ราศรี                     6หัวหน้างานการจัดทำสำมะโนผู้เรียน 

13. นางสุดใจ  เชิงสะอาด                          6หัวหน้างานการเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง 

                                                         ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา

14. นางสาวปณิตตรา  มงคลสิน                 6หัวหน้างานการประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ

                                                         และตามอัธยาศัย

15. นางบำเพ็ญ  ศรีภูมิสวัสดิ์                     6หัวหน้างานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา   

16. นางกัลยาณี  โสกัณทัต                       6หัวหน้างานการทัศนศึกษา   

17. นางนรากร  แก้วสุวรรณ                       6หัวหน้างานกิจการนักเรียน

18. นางสาวพลนุช  พุ่มไสว                       6หัวหน้างานการประชาสัมพันธ์งานการศึกษา

19. นางวัชรี  สวนสุวรรณ                          6หัวหน้างานการส่งเสริม  สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษา

                                                                  ของบุคคล  ชุมชน  องค์กร  หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัด

                                                                  การศึกษา

21. นายวิเนตร  แสนราช                           6หัวหน้างานการรายงานผลการปฏิบัติงาน

23. นายรัชชัย  ชีพพานิช                           6หัวหน้างานแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

                                                                                   
หน้าเว็บย่อย (1): บันทึกข้อมูลสารสนเทศ
Comments