ผลงานเกียรติยศโรงเรียน

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

    ปี 2541  สถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่  ของเขตการศึกษา 9

    ปี 2544  รางวัลชนะเลิศ  ในการคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย

                เขตการศึกษา 9  ของสำนักพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม เขตการศึกษา 9

    ปี 2545  รางวัลชนะเลิศ  ในการประกวดมารยาทไทย ระดับประถมศึกษา โครงการงามอย่างไทย

                ของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

     ปี 2547 เป็นเครือข่ายทางวิชาการและมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม  ในงานนิทรรศการวิชาการ

                คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

    ปี 2549  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ในการประกวดเว็บไซต์โรงเรียนมัธยมไทยระดับประเทศ

                ของมูลนิธิอินเทอร์เน็ตเพื่อชุมชน และสมาคมหนังสือพิมพ์กรุงเทพฯ

    ปี 2549  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดเว็บไซต์ห้องเรียนสีเขียวระดับประเทศ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

    ปี 2549  รางวัล ระดับยอดเยี่ยม  ในงานประกวดห้องสมุดโรงเรียนขนาดใหญ่ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1

    ปี 2549  รางวัล ระดับดีเด่น  โรงเรียน รักการอ่านของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1

    ปี 2549  โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน  ของกระทรวงศึกษาธิการ

    ปี 2549   ผ่านการประเมินจาก  สมศ.  รอบ 2  ได้ระดับดี  2  มาตรฐาน  และระดับดีมาก 12  มาตรฐาน

    ปี 2550  รางวัลยอดเยี่ยม  ในการประกวดห้องสมุดโรงเรียนขนาดใหญ่  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                กระทรวงศึกษาธิการ

    ปี 2550  โรงเรียนนำร่องโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ ของกระทรวงศึกษาธิการ

    ปี 2550  โรงเรียนแกนนำคุณธรรมชั้นนำ  ของกระทรวงศึกษาธิการ

    ปี 2550  โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง จากสำนักงานส่งเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

    ปี 2550  โรงเรียนสร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชนในสถานศึกษาดีเด่น จากสำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 6 ขอนแก่น

    ปี 2550  โรงเรียนชนะเลิศการจัดกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภค ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ กระทรวงสาธารณสุข

 ผลงานที่ภาคภูมิใจปี 2558

   ปี 2558  ได้รับเกียรติบัตรสนับสนุนการจัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงค่านิยม 12 ประการ เนื่องในโอกาสจัดงานสัปดาห์ส่งเสริม

               พระพุทธศาสนา  เทศกาลวันวิสาขบูชาโลก  ประจำปีพุทธศักราช 2558  ณ  วัดศรีบุญเรือง

   ปี 2558  รางวัลที่ 1 ประเภท ประกวดร้องเพลงค่านิยม 12 ประการ  ระดับประถมศึกษา เนื่องในโอกาสจัดงานสัปดาห์ส่งเสริม

               พระพุทธศาสนา เทศกาลวันวิสาขบูชาโลก  ประจำปีพุทธศักราช 2558 จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

               วิทยาเขตศรีล้านช้าง

   ปี 2558  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 กิจกรรมการประกวดขบวนแห่วันอาสาฬหบูชา จากสำนักงานเทศบาลเมืองเลย

   ปี 2558  รางวัลชนะเลิศ การประกวดขบวนแห่และการแสดงประกอบงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2558

   ปี 2558  รางวัลเหรียญทอง อันดับ 3 โครงงาน กระปุกออมสินเพื่อพ่อ” (Virtue  saving  box project for father)

               ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำดี

               ถวายในหลวงระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2558

   ปี 2558  รางวัลเหรียญทอง โครงงาน เด็กไทย  งามอย่างไทย  ก้าวไกลสู่อาเซียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

               การประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวงระดับเขตพื้นที่การศึกษา

               ประจำปี  2558

Comments